Voorwaarden

Play-Vista Quiz winactie ‘Kans op een Bol.com cadeaukaart’

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Win een Bol.com cadeaukaart’ (verder te noemen: “de Actie”) van Mobista Web B.V. (verder te noemen: “de Organisator”), gevestigd aan de Keizersgracht 378D, 1016 GA  Amsterdam, Nederland. Algemene informatie over de actie is te vinden op www.play-vista.com.
 • Prijs van deze eenmalige dienst is €9,- per deelname (inclusief btw en exclusief kosten mobiel internet). Door deel te nemen aan de Actie kan 1 deelnemer kans maken op een Bol.com cadeaukaart ter waarde van €150,-.
 • Elk persoon van minimaal 18 jaar kan deelnemen aan de Actie door een sms te verzenden met de afgebeelde PIN code naar shortcode 2250 en de Play-Vista Quiz te spelen. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de actie.
 • De actie loopt van 1 april 2018 tot en met 1 Oktober 2018 (verder te noemen: “Actieperiode”). Er kan maximaal 10 keer worden deelgenomen per prijsperiode.
 • De prijswinnaar is degene met de hoogste score per juist beantwoorde kennisvraag en zal worden gebeld op het telefoonnummer waarmee hij/zij zich heeft aangemeld.
 • Er wordt in totaal 1 Bol.com cadeaukaart weggegeven per actieperiode. Op de website www.play-vista.com maakt de Organisator de winnaar bekend.
 • De winnaar wordt steeds binnen 14 dagen na einddatuim van de campagne bekendgemaakt op de site play-vista.com.
 • Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig mobiele telefoonnummer meedoen.
 • Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Mobista Web BV en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 • Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan maximaal 10 keer deelnemen.
 • De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de aan deelnemer toegekende unieke code door deelnemer is gevrifieerd en verstuurd naar shortcode 2050 tijdens de inschrijving.
 • De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbeslasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden.
 • De selectie en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
 • De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 • Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 • Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
 • Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Bol.com. Bol.com is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Bol.com.
 • Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
  – enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
  – onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
  – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.
 • De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • De totale gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
 • In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

Voor extra informatie kunt u contact opnemen per e-mail [email protected] of telefonisch via 020-2583600. Mobista Web B.V. | Play-Vista is gevestigd op de Keizersgracht 378 D, 1016 GA  Amsterdam te Nederland. KvK-nummer 34246739; BTW-nummer: NL 8156.19.406. B01. De Reclamecode SMS-dienstverlening en Gedragscode SMS-dienstverlening zijn van toepassing

Amsterdam, februari 2018