Propagačné podmienky

1. Tieto propagačné pravidlá sa vzťahujú na Play-Vista organizované spoločnosťou Mobista Web B.V. (ďalej Mobista), s registrovanou kanceláriou v Amsterdam, Holandsko.

2. Účelom kampaní je propagácia Play-vista. Je cielená na jednotlivcov vo veku 18 a viac rokov, ktorí sa registrujú do služby Vistafun počas propagačnej kampane.

3. Propagačné pravidlá a Všeobecné pravidlá Mobista Web B.V. sa vzťahujú na každého koncového používateľa a sú záväzné pre každého koncového užívateľa, ktorý sa zúčastní propagačnej kampane. Účasťou na jednej z našich propagačných kampaní koncový užívateľ súhlasí so Všeobecnými pravidlami a Propagačnými pravidlami uvedenými nižšie.

4. Zamestnanci a rodinní príslušníci Mobista Web B.V. (a jej pridružených spoločností) tak isto ako ktokoľvek zapojený do propagačných kampaní (vrátane inzerentov a vydavateľov) sú vyradení z účasti.

5. Každá propagačná kampaň musí stanoviť čas, kedy je možné zúčastniť sa. Tieto informácie môžete nájsť na konci tejto stránky. Víťaz ceny bude náhodne vyžrebovaný zo všetkých účastníkov, korí spĺňajú podmienky hry tak ako je stanovené v podmienkach. Víťaz bude kontaktovaný emailom a/alebo telefonicky do siedmich dní od žrebovania. Dovtedy nemôže prebehnúť žiadna komunikácia o výsledku ani ocenení.

6. Všetky náklad na poštovné, kuriéra a/alebo bankové poplatky hradí víťaz. Ak je cena hodnotnejšia ako 454 , z ceny ocenenia bude vyrúbená zákonom nariadená daň z hazardných hier. Mobista Web B.V. zaistí odvodenie a priznanie dane z hazardných hier.

7. Všetky ceny, ktoré boli vyhrané budú doručené na adresy koncových užívateľov do 21 dní. Koncový užívateľ musí pre tieto účely poskytnúť Mobista Web B.V. platnú adresu. V prípade, že ide o peňažnú cenu, suma bude pripísaná na číslo účtu zadané výhercom.

8. Mobista Web B.V. nie je zodpovedná za žiadne patentové alebo skryté vady v ocenení alebo akékoľvek škody vzniknuté počas doručenia (prevozu) ceny.

9. Organizátor propagačných kampaní si vyhraďuje právo vymeniť propagačné ceny za iné v minimálne rovnakej hodnote ak má propagačná kampaň v čase vypršania lehoty na prihlásenie do hry menej ako 50 účastníkov.

10. V prípade, že produkty už viac nemôžu byť doručované alebo nie sú už na sklade, Mobista Web B.V. si vyhraďuje právo na alternatívne riešenie a ponúkať hotovostnú sumu aby kompletne alebo čiastočne nahradila ocenenia. Ak sú ocenenia nahradené hotovostnou sumou, cena musí byť v rovnakej alebo vyššej hodnote. Cena musí byť prijatá tak ako je ponúkaná, nemožno ju pesunúť ani rozdeliť.

11. Víťaz dáva povolenie na použitie jeho krstného mena, adresy bydliska a fotografie na propagačné účely na web stránkach Mobista Web B.V.

12. Mobista Web B.V. môže kedykoľvek prispôsobiť alebo zmeniť tieto Propagačné podmienky (vrátane Všeobecných podmienok). Preto odporúčame pravidelné konzultovanie týchto Propagačných podmienok a Všeobecných podmienok.

13. Mobista Web B.V. si rezervuje právo – podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia – zmeniť Propagačné podmienky alebo ukončiť, prerušiť alebo pozmeniť propagačnú kampaň okrem iného v situáciách, v ktorých nastanú závady v softvéri a/alebo hardvéri a/alebo kvôli iným technickým a/alebo právnym dôvodom. Obsah Propagačných podmienok môže obsahovať chyby v písaní a interpretácii.

14. Mobista Web B.V. má svoju registrovanú kanceláriu v Amsterdame a je registrovaná v Obchodnej komore pod číslom 34246739, DPH č.NL815619406B01. Prosím posielajte vašu korešpondenciu ohľadom obsahových služieb alebo týchto Propagačných podmienok na Mobista Web B.V., Keizersgracht 378 – F, 1016GA Amsterdam, emailová adresa [email protected] alebo oznámte vaše návrhy telefonicky na 0233 000 028. (bezplatne, okrem nákladov na použitie Vášho mobilného telefónu).